Issue 5: song song || para||el
  • Issue 5: song song || para||el
  • Issue 5: song song || para||el
  • Issue 5: song song || para||el
Issue 5: song song || para||el
$20.00 inc. tax

Issue 5: song song || para||el

A journal for poetic exchanges | Tạp chí của những trao đổi thi ca 

In presenting this song song || para||el translation issue, we know it can always be another way, the is no end to the variations, to the possibilities, to the choices for how to bear/be borne across languages. With the reflection constantly in flux — no, it is the river that moves and the reflection that stays in one place, we watch ourselves move through another realm while standing still in this one. Perhaps if the water weren’t so murky we could see through to the river bottom and it would tell us the final, perfect word to use up here, on this side. This is the impossibility that we seek, that we speak (of) in this issue.

***

Khi trình bày số chủ đề dịch song song || para||el này, chúng tôi biết sẽ luôn có một lối đi khác, sẽ không có điểm cuối kết cho những biến thể, những khả thể, những lựa chọn cách thế ôm mang/được sinh ra băng ngang các ngôn ngữ. Như phản chiếu không ngừng chuyển sắc — không, chính là dòng sông chuyển động và hình ảnh phản chiếu đó vẫn nguyên một chốn, ta nhìn chính mình chuyển động qua vùng nọ khi vẫn đứng lại nơi này. Có thể nếu nước không quá đục, ta sẽ nhìn thấu đáy sông và sông sẽ nói ta nghe từ hoàn hảo cuối cùng được dùng nơi đây, phía bờ này. Đây là sự bất khả mà chúng tôi tìm kiếm, điều chúng tôi nói (về) trong số này. 

***

Here in this collection, we meet the first utterances emerging from unseasoned tongues, we meet the ongoing dialogues of other editors and translators, we meet the measured tones of criticism, we meet the voices (self)transformed and shifting (in)between, and the neighboring voices whose names we have never known. In each, we meet an approach toward the (im)possible.

***

Ở đây, ta gặp những tiếng bật lên lần đầu từ những lưỡi mở bỡ ngỡ, ta gặp những đối thoại chưa xong của các dịch giả và biên tập viên, ta gặp những giọng phê bình nặng kí, ta gặp những giọng nói (tự) chuyển hoá và chuyển dịch ở (trong) giữa, những giọng xóm giềng ta bỡ ngỡ nghe tên. Mỗi giọng, mỗi tiếng, ta gặp một cách tiếp cận hướng tới điều những giọng (bất) khả thể.

***

Fall 2017 || Thu 2017 
Soft Heads || Thủ thơ: Nhã Thuyên & Kaitlin Rees 
Wide Eyes || Mắt thơ: Trần Thu Ngân 
Buoyant Fingers || Ngón thơ © Quyên 
Garlic Skin || Bì thơ  © Yên
Boot Legs || Chân thơ dung © Yên San 

In this issue|| Trong số này:

Aimee Phan, Angie Chau, Anna Moï, Dao Strom, Hoa Nguyen, Isabelle Thuy Pelaud, Julie Thi Underhill, Lan Duong, Thao P. Nguyen, Genève/Geneva Chao, Quan Tran, Cindy A. Nguyen, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Nguyễn Tiên Hoàng - Thường Quán, Du Nguyên, Trang Nguyễn, Vũ Thành Sơn, David Payne, Ellen van Neerven, Nhã Thuyên, Stacey Tran, Octavio Paz, Phan Quỳnh Trâm, 何穎雅 Elaine W. Ho, Hà Trang, Nguyễn Thanh Hiện, Ngân, Nguyễn Man Nhiên, Kaitlin Rees, Maryan Nagy Captan, Red, Martin Villanueva, Bùi Chát, James Jack Huynh, Phan Bá Thọ, Nguyễn Văn A, Hao Guang Tse, An Qi, Joshua Ip, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn An Lý, Jonathan Morley, Christophe Robert, Thái Hà, Hồ Thanh Vân, Hải Ngọc-Trần Ngọc Hiếu, Peter Boyle, William Phuan, Susan Harris, Đinh Linh, Lee Yew Leong, Norman Erikson Pasaribu, Tiffany Tsao, Oka Rusmini, Gratiagusti Chananya Rompas, Mikael Johani, Nguyễn Huy Hoàng, Maung Day, Mae Yway, Tha Kount Tharr, Di Lu Galay, Yến Dương, Trần Thảo Linh, Ana Fortuna, Lê Minh Chánh, Lưu Diệu Vân, Nguyễn Huy Hiệu, Samantha Garder, Ngô Thái Sơn, Maria Sowter, Edward Wade, Phạm Minh Đăng, Trúc-Ty , Nguyễn Thị Hải, Jerome Meessen, Phùng Hồng Minh 

Cảm ơn tất cả. Những người có mặt và những hiện diện vắng mặt. Cảm bạn đọc đã mở lòng. | Deep thanks to all. The present and the absent. Thanks to you, the readers who open your hearts to us.

ISBN: 978-1548842314
Song Song © 2017 by AJAR 

Product code TmdQFBt
Units in Stock: 17
Product condition: New
weight: 11.0oz
Add to Cart
Updating Order Details
Please do not refresh or navigate away from the page!

Customer Reviews

No Reviews Posted Yet - be the first!

write review

Featured Products

Product Added to your Cart
x

-------- OR --------

Create a free online store
Powered by freewebstore.com
Get your free online store today - Be your own boss!
freewebstore
Got a great business idea?
Get a free online store just like this one!
What do I get?
Fully loaded webstore
Unlimited products
Domain & SSL
checkout
24/7 support
And more...
Why freewebstore?
15+ years
1 million stores created
No card required
Easy to create
What's the catch?
Nope, no catch
0% commission
Free forever!
Premium upgrades available
Get Started
i